Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/canpolbabies/public_html/wp/wp-content/themes/lovi/includes/eut-dynamic-css.php on line 1232

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/canpolbabies/public_html/wp/wp-content/themes/lovi/includes/eut-dynamic-css.php on line 1233

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/canpolbabies/public_html/wp/wp-content/themes/lovi/includes/eut-dynamic-css.php on line 1234

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU POD DOMENĄ www.laktatory.lovi.pl

Objaśnienie pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej:

 1. Serwis – serwis internetowy funkcjonujący w sieci Internet pod domeną www.laktatory.lovi.pl.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu pod domeną www.laktatory.lovi.pl, określający w szczególności prawa oraz obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Administratora.
 3. Administrator – właściciel Serwisu – spółka pod firmą CANPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej 430, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000732574, NIP: 118-00- 28-608, REGON: 015495694.
 4. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Serwisu w sieci Internet, polegającej na umożliwieniu Użytkownikom korzystanie z zawartości Serwisu na warunkach opisanych Regulaminem.
 2. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 3. Grupą docelową Serwisu – z uwagi na produkty oferowane przez Administratora – są rodzice, przy czym Administrator nie ogranicza świadczenia usług wobec Użytkowników nie będących rodzicami.
 4. Prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz z usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu wymaga od Użytkowników:
 • połączenia z publiczną siecią Internet;
 • zainstalowania lub korzystania z przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11.x lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 66.x lub nowszej, Google Chrome w wersji 73.x lub nowszej albo innej przeglądarki o zbliżonych parametrach lub wyższych;
 • włączonej obsługi skryptów oraz obsługi plików cookies (vide zakładka: Polityka prywatności);
 • do poprawnego wyświetlania niektórych obiektów konieczne jest zastosowanie aplikacji zewnętrznych Usługobiorcy
 • Adobe Acrobat Reader DC w wersji 2019 lub wyższej.
 1. Serwis jest zoptymalizowany do przeglądania w rozdzielczości 1920×1280.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia i przeszkody techniczne, które występują w sprzęcie, w tym komputerowym, używanym przez Użytkownika w celu skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 3. Administrator oświadcza, że w ramach korzystania z Serwisu Użytkownicy posiadają zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym wulgarnych i obrażających innych. Użytkownicy akceptując treść Regulaminu oświadczają, że nie naruszą powyższego zakazu.
 • 2 Korzystanie z Serwisu
 1. Użytkownik korzysta z Serwisie dobrowolnie i nieodpłatnie.
 2. Użytkownik ma prawo do wyrażenia w Serwisie zgody na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail lub/oraz sms informacji reklamowych, handlowych związanych z profilem Serwisu, pochodzących od Administratora. Przedmiotowej zgody Użytkownik udziela przez jej wyraźne wyrażenie w Serwisie. Wyrażenie przedmiotowej zgody dokonuje się przez „zaznaczenie” umieszczonej w Serwisie formuły o treści wskazującej na fakt wyrażenia zgody na otrzymywanie przedmiotowych informacji od Administratora.
 • 3 Dane osobowe
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora określa Polityka Prywatności dostępna pod linkiem https://laktatory.lovi.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Użytkownik wyrażając zgodę na udział w testowaniu produktów marki Lovi i wyrażeniu zgody na udział w organizowanych przez Administratora konkursach ma świadomość, że Administrator będzie przetwarzał jego dane osobowe w celu przesyłania mu produktów marki Lovi do testowania i otrzymywania informacji o testowanym produkcie, a także w celu wyłonienia laureatów konkursu, wysyłki nagród i archiwizowania danych laureatów konkursów, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego.
 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie wyrażonej zgody na testowanie produktów Lovi i udziału w konkursach organizowanych przez Administratora oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest archiwizowanie danych w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego oraz dla celów archiwizacyjnych określonych przepisami szczególnymi. Podstawą przetwarzania może być także art. 9 ust. 2 lit e) RODO w sytuacjach, kiedy Użytkownik samodzielnie opublikuje informacje dotyczące jej stanu zdrowia bądź innych danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO.
 4. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia konkursu lub testu.
 5. Administrator będzie przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu i na jego rzecz, w tym firmom które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne. Ponadto Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika do czasu zakończenia konkursu lub testu dla celów archiwizacyjnych i w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika do momentu odwołania tej zgody.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.

 1. Dodatkowe informacje związane z ochroną danych osobowych lub możliwość skorzystania z przysługujących praw co do danych osobowych Użytkownik może zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@canpolbabies.com.
 • 4 Zasady ogólne korzystania z Serwisu
 1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności Użytkownik nie może:
  • naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
  • naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
  • publikować treści ograniczonych prawami osób trzecich, z uwzględnieniem odmiennych postanowień Regulaminu;
  • rozpowszechniać nielegalnych materiałów, w tym treści naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób;
  • rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
  • korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia jego prawidłowego działania;
  • generować nadmierne obciążenie Serwisu;
  • dodawać treści sprzecznych z obowiązującym prawem, społecznie niewłaściwych, w tym wulgarnych, obrażających, czy pomawiających osoby trzecie.
 2. Administrator udostępniając Serwis w sieci Internet nie dokonuje przeniesienia jakichkolwiek praw na rzecz Użytkowników do Serwisu.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych, innych niż zamieszczone przez Użytkowników, są zastrzeżone i stanowią własność Administratora lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych, nie zamieszczonych uprzednio w Serwisie przez Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993, Nr 47, poz. 211 ze zm.). Bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Administratora zabronione jest w szczególności dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu (z wyłączeniem elementów zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika) poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące produkty prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001, Nr 49, poz. 508 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993, Nr 47, poz. 211 ze zm.).
 • 5 Odpowiedzialność Użytkownika
 1. Użytkownik zamieszcza pochodzące od niego treści w Serwisie na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany przestrzegać obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowień § 4 – § 5 Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo bezpowrotnego usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści (porad, komentarzy) bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do legalności źródła pochodzenia czy bezprawności danej treści, w tym naruszenia postanowień § 4 – § 5 Regulaminu.
 • 6 Odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie treści (porady/komentarze). Wyłączną odpowiedzialność za swoje działania w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu.
 2. Administrator nie gwarantuje możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu ze względów technicznych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek okoliczności niezależnych od działania lub zaniechania Administratora.
 4. Administrator jest uprawniony do zmian funkcjonalności Serwisu w każdym czasie.
 • 7 Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu mogą być składane przez Użytkowników w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Administratora, z dopiskiem „serwis laktatory.lovi.pl”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania reklamacyjnego oraz zwięzły opis przedmiotu sprawy.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, na adres wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 • 8 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2021 r. do dnia jego odwołania lub zmiany przez Administratora.

 

 

 

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na naszej stronie i polepszania jakości świadczonych usług. Przeczytaj naszą Politykę prywatności i Politykę cookies, aby dowiedzieć się więcej.